Herroepingsrecht

HERROEPINGSRECHT

Wanneer heeft de consument een herroepingsrecht?
De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met Wetboek Economisch Recht. Dit is van toepassing zowel op de Consument. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog afzien van de aankoop. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. FALO-PETSTORE hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. 

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal FALO-PETSTORE de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan veertien (14) kalenderdagen. FALO-PETSTORE betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.
Opgelet! Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.
De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen;

Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.
De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere Zaken. De levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties.

 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?
De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan FALO-PETSTORE meedelen. Deze mededeling moet binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf:

Verkoopovereenkomst: De dag van (fysieke) ontvangst van de goederen.
Dienstenovereenkomst: De dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

In zijn mededeling moet de Consument aantonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Volgende informatie moet verplicht vermeld worden:

De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
Naam en adres van de Consument;
Handtekening van de Consument;

Vervolgens moet de Consument spoedig contact opnemen met de klantendienst van FALO-PETSTORE voor het terugsturen van de aankoop, en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft FALO-PETSTORE het recht om de terugbetaling op te schorten.
Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. FALO-PETSTORE is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.
Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. FALO-PETSTORE verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.